Privacyreglement Saltro

Saltro verzorgt diagnostisch onderzoek en gaat daarbij zorgvuldig om met al uw persoonlijke informatie. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze nodig zijn en alleen gedeeld met uw zorgverlener. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en dit privacyreglement op zorgvuldige wijze verwerkt. Er worden niet meer persoonsgegevens verzameld of verwerkt dan voor het doel van de registratie nodig is. Onder het verwerken van informatie worden alle handelingen verstaan zoals: verzamelen, vastleggen, bewaren, gebruiken, uitwisselen of vernietigen van gegevens.
Contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming van Saltro:

1. Doel

Het doel van het verzamelen en het verwerken van persoonsgegevens is nodig om de juiste gegevens te hebben die voor het uitvoeren en rapporteren van diagnostisch onderzoek nodig zijn. De doeleinden waarvoor binnen Saltro gegevens worden verzameld en verwerkt zijn o.a.:

 • Het verrichten van uw diagnostisch onderzoek, rapporteren en het op basis daarvan adviseren van de zorgverlener; 
 • Ten behoeve van de financiële administratie; Wetenschappelijk onderzoek, statistiek en medisch onderwijs.

2. Vastleggen van gegevens

Wij hebben uw toestemming nodig voor het vastleggen van uw persoonsgegevens. Wanneer u voor diagnostisch onderzoek naar ons toekomt, controleren wij de gegevens op het aanvraagformulier en daarmee geeft u toestemming voor het vastleggen van de gegevens op het aanvraagformulier en het uitvoeren van de onderzoeken.

Iedereen die gebruik maakt van de dienstverlening van Saltro moet zich kunnen legitimeren.
Dit is nodig om:

 • U op de juiste manier bij Saltro te kunnen registreren;
 • De onderzoeksresultaten aan de juiste persoon te koppelen;
 • Te voorkomen dat iemand misbruik maakt van uw medisch dossier en uw verzekeringsgegevens.

Minderjarigen mogen alleen rechtshandelingen verrichten met instemming van hun wettelijk vertegenwoordigers. Het principe voor medische behandelingen van minderjarigen is nader uitgewerkt in de WGBO. Zie voor nadere informatie de website van de KNMG

 • Voor kinderen tot 12 jaar is toestemming van de ouders/verzorgers vereist.
 • Voor jongeren van 12 tot 16 jaar toestemming van zowel ouders als van de jongeren vereist, in twee uitzonderingsgevallen is de toestemming van alleen de jongeren voldoende.
 • Als het niet behandelen van de jongere voor hem ernstig nadeel oplevert.
 • Als de behandeling de weloverwogen wens is van de jongere.  

Wanneer de meerderjarig wilsonbekwaam is vanwege bijv. lichamelijke en/of geestelijke beperking, dementie of een beroerte, is de toestemming de toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger nodig.

3. Uw persoonsgegevens zijn in goede handen

Voor het onderzoek is het nodig dat wij een dossier aanleggen met uw medische gegevens. Onze medewerkers doen hun best om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw medische gegevens. Saltro is voor de norm ISO 27001 informatiebeveiliging gecertificeerd en heeft veiligheidsmaatregelen genomen die conform zijn aan deze norm. 

 • De medewerkers zijn gebonden aan een geheimhoudingsverklaring.
 • Onbevoegden krijgen geen toegang tot uw gegevens.
 • Saltro is verantwoordelijk voor het goed beheer van de gegevens.
 • Saltro zorgt ervoor dat er passende technische en organisatorische maatregelen zijn. Met de verwerkers zijn afspraken gemaakt over het veilig beheren van informatie.

4. Wetenschappelijk onderzoek

Voor wetenschappelijke onderzoeken en onderwijs mogen uw medische gegevens gebruikt worden. De onderzoeksgegevens worden anoniem verwerkt. De gegevens kunnen niet gekoppeld worden aan uw naam. De gegevens worden verzameld om de behandeling van patiënten te verbeteren. 

In het geval er een doelgericht medisch wetenschappelijk onderzoek wordt gestart zal specifiek toestemming aan u worden gevraagd en u het doel van het onderzoek worden uitgelegd. Saltro kan gebruik maken van het restmateriaal ten behoeve van onderzoeksdoelen. Indien u bezwaar heeft tegen nader gebruik van lichaamsmaterialen kunt u dit kenbaar maken via email aan bezwaar@saltro.nl. Deze lichaamsmaterialen worden dan niet meegenomen in het wetenschappelijk onderzoek.

5. Recht op inzage

U heeft recht op de informatie in begrijpelijke taal. Voor het inzien van uw uitslagen kunt u terecht op het patiënten portaal of het Zorg Informatie Centrum 030-2361136. Samen met uw zorgverlener kunt u een goed besluit nemen over uw behandeling.

Saltro neemt uw verzoek om inzage binnen vier weken na ontvangst in behandeling. In de reactie wordt meegenomen de informatie over het doel van de gegevensverwerking, de gegevens waarop de verwerking betrekking heeft, de ontvangers van de gegevens en de herkomst van de gegevens.

6. Recht op correctie, aanvulling, verwijdering

Op basis van uw gemotiveerd schriftelijk verzoek kan Saltro uw gegevens aanpassen. Aanpassen kan alleen als deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig, niet nodig zijn voor het doel van de registratie of in strijd is met de wet.

 • Saltro neemt uw verzoek spoedig maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst in behandeling en laat u weten of en in welke mate hieraan wordt voldaan.  
 • Saltro zorg ervoor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming binnen 14 werkdagen wordt uitgevoerd als dit redelijkerwijs mogelijk is. 

Verzoeken zoals hierboven genoemd worden alleen gehonoreerd na legitimatie.

7. Het delen van persoonsgegevens

Als het nodig is voor de behandeling kan een kopie van de uitslagen ook aan andere zorgverleners worden verstrekt. De zorgverleners mogen onderling uw gegevens uitwisselen in het belang van uw behandeling. Het delen van persoonsgegevens aan een anderen gebeurt in principe niet tenzij met uw toestemming. Behalve wanneer de gegevens onderdeel vormen van het diagnostisch onderzoek en de zorgverlener bij u bekend is.

 • Ouders van kinderen tot 12 jaar hebben recht op inzage.
 • Kinderen tussen 12 en 16 jaar moeten persoonlijk instemmen met het opvragen van hun dossier. Familieleden hebben alleen recht op inzage na schriftelijke machtiging. Een nabestaande kan een gemotiveerd schriftelijk verzoek bij Saltro indienen voor een kopie uitslag.

8. Bewaartermijnen

De bewaartermijn voor medische- en/of zorggegevens is in principe vijftien jaar gerekend vanaf het moment dat ze zijn verzameld, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener nodig is. 

U kunt een verzoek doen om desbetreffende gegevens te verwijderen. 

Verwijdering wordt niet gedaan wanneer: 

 • Het bewaren van groot belang is voor een ander dan voor u;
 • Het bewaren een wettelijk vereiste is.

9. Cookiebeleid

Saltro gebruikt cookies bij: 

 • Het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website;
 • Het tonen van video’s van YouTube en Vimeo.  

De Nederlandse cookiewetgeving schrijft voor dat gebruikers van Nederlandse websites toestemming moeten geven voor het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan een website tijdelijk op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Saltro gebruikt deze cookies om het gebruiksgemak van de site te verbeteren.

Functionele cookies: Deze cookies zijn technisch noodzakelijk om uw voorkeursinstelling van taalgebruik of lettergrootte te onthouden.

Analytische cookies: Deze cookies worden gebruikt voor het verzamelen en analyseren van gegevens over het bezoek aan de website, zoals klikgedrag, bezoektijdstip en bezoekfrequentie. Saltro gebruikt hiervoor Google Analytics en past de handleiding privacy vriendelijk instellen van Google Analytics toe van de Autoriteit Persoonsgegevens. Saltro gebruikt deze geanonimiseerde gegevens om de website te verbeteren en aan te passen. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren via de instellingen van uw browser.

De Saltro website bevat filmpjes van o.a. Youtube en Vimeo. Als u deze filmpjes bekijkt plaatsen deze bedrijven ook cookies op uw computer. Als u voor de eerste keer op de Saltro website komt vraagt de site u of u bezwaar hebt tegen deze cookies. Als u dat heeft, kunt u ervoor kiezen deze niet te accepteren.

10. Klachtenregeling

Indien de u van mening bent dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd kunt u dit kenbaar maken via het klachtenformulier op de website.

Klachtenformulier